Menu rozwijane

11 marca 2010

Przedstawiamy szczegółowe i ciekawe opracowanie prof. Grażyny Ancyparowicz, w którym autorka zawarła przekrojową informację o przebiegu kryzysu finansowego i gospodarczego na świecie i jego wpływu na polski system finansowy. Opisując przyczyny i przebieg przesilenia w światowej gospodarce Pani Profesor podała szereg niezwykle cennych danych statystycznych dotyczących rynków finansowych na świecie w formie przekrojowych wykresów. Wielką wartość mają opisy i dane ujawniające faktyczny wpływ, jaki światowy kryzys miał na Polskę – nasze finanse, kurs złotego i dynamikę PKB. Dzięki prezentacji bardzo szerokiego zakresu danych, uzupełnionych o fachowy, acz zrozumiały komentarz ekonomiczny, można wyciągać wnioski o aktualnej i przyszłej kondycji sektora finansowego w Polsce (dzięki osobnemu rozdziałowi pracy - także w nowych [11] krajach członkowskich UE).

Prof. Grażyna Ancyparowicz jest Dyrektorem Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na zaproszenie Prezydenta RP, podczas II posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju (2 marca 2010 r.), przedstawiła referat omawiający stan polskich finansów publicznych.

Poniżej zamieszczamy pełną treść opracowania pt.: „Statystyczny obraz rynku finansowego w czasie światowego kryzysu” oraz jego streszczenie.