O Narodowej Radzie Rozwoju

O Narodowej Radzie Rozwoju - zdjęcie w treści wpisu

Narodowa Rada Rozwoju powstała jako gremium opiniodawczo-doradcze przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej stworzenie zostało zapowiedziane przez Lecha Kaczyńskiego przy podsumowaniu Szczytu Społecznego na wiosnę 2009 r.

Powstanie Rady było konieczne, gdyż nie ma obecnie w Polsce organu lub ciała, które stwarzałoby możliwość zasadniczej debaty programowej o rozwoju naszego kraju i jego przyszłości. Prezydent chciałby, aby Narodowa Rada Rozwoju definiowała kluczowe wyzwania i oceny zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, klasyfikowała programy z tego obszaru oraz formułowała cele strategiczne. Efektem jej prac będą bieżące i przekrojowe analizy dotykające problemów ekonomicznych i społecznych.

W skład Narodowej Rady Rozwoju wchodzą wybitni przedstawiciele różnych środowisk akademickich – naukowcy reprezentujący dziedziny takie jak: makroekonomia i finanse, prawo, socjologia i polityka społeczna, gospodarka przestrzenna, integracja europejska czy energetyka. Jej członkami są także szefowie głównych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W pracach Rady będą uczestniczyli zapraszani goście – specjaliści w zagadnieniach, które będą poruszane na spotkaniach, oraz przedstawiciele Prezydenta RP – ministrowie, doradcy i współpracownicy.

Rada będzie obradowała na posiedzeniach zwoływanych wedle potrzeb, ale zakłada się, że będzie to nie rzadziej niż co kwartał. Tematami inauguracyjnej debaty będą zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie i ich ekonomiczne konsekwencje oraz stan systemu ubezpieczeń społecznych. Kolejne kwestie do omówienia ustali Rada; będą to najważniejsze problemy rozwojowe Polski w nadchodzącej przyszłości.