Bezpieczeństwo energetyczne

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza zapewnienie obywatelom zapotrzebowania na paliwo i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne i warunki życia społeczeństwa.

Najważniejszymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo energetyczne państwa są zróżnicowany krajowy bilans paliw i energii, który utrzymuje bezpieczeństwo energetyczne na wysokim i stabilnym poziomie, dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz dostęp do infrastruktury przesyłu, magazynowania i dystrybucji.

Potrzeby i zasoby Polski

W polskim sektorze elektroenergetycznym z węgla produkowane jest ponad 95% energii elektrycznej. W bilansie energetycznym Polski węgiel kamienny i brunatny stanowią łącznie ponad 60%, ropa naftowa ok. 20%, gaz ziemny ok. 12%, a inne źródła energii w tym odnawialne ok. 7%.

Własne zasoby węgla w Polsce gwarantują niezależność dostaw, a wydobycie tworzy rynek pracy. Negatywnym skutkiem wykorzystania węgla w energetyce jest wzrost emisji gazów (głównie CO2) do atmosfery. Aby ją ograniczyć potrzebne są znaczne nakłady finansowe na modernizację obecnych i wdrożenie nowych technologii.

Przyszłość jest w atomie

Polska dzięki własnym zasobom węgla importuje jedynie 18% potrzebnych jej surowców energetycznych, podczas gdy średnia w UE wynosi 56%, a na przykład w Niemczech 65%, a we Włoszech aż 86%. Wyzwaniem przyszłości jest budowa energetyki atomowej w Polsce.

Walka o górnictwo i środowisko naturalne

Lech Kaczyński, traktując sprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski jako jedną z najważniejszych misji swojej prezydentury, zabiega o zachowanie pozycji polskiego górnictwa.

Występując w imieniu Polski na arenie międzynarodowej prezydent dba o zapewnienie Polsce prawa do wydobywania ze swoich złóż węgla kamiennego i brunatnego, gwarantującego niezawisłość energetyczną kraju i zapewniającego miejsca pracy. Celem działań Lecha Kaczyńskiego jest dalszy rozwój konwencjonalnej elektroenergetyki węglowej przy jednoczesnym wdrożeniu nowoczesnych technologii ograniczających emisję CO2 i bezpiecznych dla środowiska energetycznego.

Wsparcie dla nowych inicjatyw i dostawców

Drugim torem działań prezydenta, których celem jest bezpieczeństwo energetyczne kraju, jest wsparcie dla nowych projektów zwiększających wydobycie gazu ziemnego w Polsce oraz projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. W tym obszarze wymienić należy poparcie dla budowy morskiego terminala LNG w Świnoujściu czy projektów podmorskich gazociągów z Norwegii i Danii uniezależniających Polskę od dotychczas jedynego dostawcy gazu - Rosji.

W roku 2006 prezydent RP w Krakowie zapoczątkował współpracę prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu (tzw. Inicjatywę Krakowską) na rzecz budowy rurociągu naftowego Odessa – Brody – Płock – Gdańsk w ramach Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR). Dzięki tej inicjatywie powołane do realizacji tego projektu Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „SARMATIA” Sp. z o.o. przygotowało „Studium Wykonalności” i jest obecnie gotowe do wdrożenia projektu EAKTR.