Bezpieczne drogi

Polska zajmuje odległe miejsce w Europie pod względem wybudowanych dróg i autostrad. Przoduje natomiast w liczbie wypadków drogowych, w tym śmiertelnych. W 2008 r. w wypadkach drogowych zginęło w Polsce 5.437 osób.

Sposoby na bezpieczne drogi

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego powinny iść w trzech podstawowych kierunkach: poprawy jakości dróg oraz budowy sieci autostrad, poprawy szybkości reakcji służb ratowniczych oraz walki z zachowaniami kierowców tj. nadmierną szybkością i naruszaniem przepisów ruchu drogowego oraz jazdą pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Ważne pozostają także działania w kierunku poprawy jakości szkolenia kierowców.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma bezpośredniego wpływu na rozwój i stan systemu drogowego w Polsce, gdyż konstytucyjnie jest to sfera odpowiedzialności rządu. Jednakże dostrzegając dużą wagę i znaczenie tego problemu Lech Kaczyński inicjuje działania i wspiera projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Seminarium w Pałacu Prezydenckim

Jedną z takich inicjatyw prezydenta było zorganizowanie w Pałacu Prezydenckim w dniu lipcu 2007 r. seminarium poświęconego temu tematowi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i fundacji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych. Celem spotkania było zintensyfikowanie działań przede wszystkim o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, jak też działań doraźnych, które powinny wpłynąć na zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych.

Wsparcie dla projektów legislacyjnych

Prezydent analizuje też projekty legislacyjne pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wspiera inicjatywy europejskie podejmowane w tym zakresie. Jedną z najnowszych inicjatyw jest opublikowany przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) projekt nowego Unijnego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020.

Cele szczegółowe tego projektu to: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar o 40%, ciężko rannych o 20%, śmiertelnych ofiar wypadków wśród dzieci o 60% oraz poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz stanu technicznego pojazdów. Projekt ten ma również na celu zmianę zachowań uczestników ruchu drogowego.

Akcja edukacyjna

Ważnym elementem służącym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszeniu liczby ofiar jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu. Wyrazem włączenia się w te działania Kancelarii Prezydenta RP było przeprowadzenie w 2006 r. wraz z Komendą Główną Policji konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”, a także zorganizowanie pod patronatem Pary Prezydenckiej w dniu 30 maja 2008 roku w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego festynu pod hasłem „Bezpieczny Dzień Dziecka”, w którym wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych prezentując m.in. specjalistyczny sprzęt ratowniczy straży pożarnej i policji.