Nowa polityka odznaczeniowa

W wyniku inicjatywy ustawodawczej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ustanowionych zostało 11 nowych orderów i odznaczeń wojskowych oraz jeden cywilny.

  • Order Krzyża Wojskowego (posiadający trzy klasy), jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
  • Krzyż Wojskowy jest on odznaczeniem wojskowym będącym nagrodą za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Nadawany jest żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.
  • Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami to odznaczenia wojskowe, które są nagrodą za zasługi podczas działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
  • Gwiazda Iraku i Gwiazda Afganistanu to odznaczenia o charakterze pamiątkowym, nadawane od 1 stycznia 2008 r funkcjonariuszom i osobom cywilnym, za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa
  • Medal za Długoletnią Służbę (posiadający trzy stopnie), jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

W Kancelarii Prezydenta RP powołany został Zespół do opiniowania wniosków przedstawianych prezydentowi RP o nadanie odznaczeń za zasługi w działalności opozycyjnej oraz w Związku Zawodowym „Solidarność” w latach 1980-1989, który posiada również inicjatywę zgłaszania propozycji honorowania osób odznaczeniami państwowymi.

Pozbawienie Orderów

Prezydent korzystając z konstytucyjnych i ustawowych uprawnień pozbawił odznaczeń państwowych osób, które stały się ich niegodne. Dotychczas pozbawione orderów zostały osoby represjonujące antykomunistyczne podziemie w latach 40. i 50. - Wincenty Romanowski i Helena Wolińska-Brus.