Nowoczesna polska wieś

Prezydent Lech Kaczyński w wielu swoich wystąpieniach dał wyraz przekonaniu, że rozwój Polski nie może opierać się tylko na wspieraniu największych metropolii, ale musi uwzględniać także interes wsi i małych miast. Obszary wiejskie oraz rolnictwo powinny także otrzymać istotne wsparcie w ramach solidaryzmu społecznego.

Wyrównanie szans

Rolnictwo, które pełni szereg ważnych funkcji gospodarczych i społecznych, ma prawo, zdaniem prezydenta, oczekiwać wsparcia ze strony państwa. Pomoc ta powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu warunków rozwojowych, pozwalających partycypować w dostępie do dóbr cywilizacyjnych, w wyrównywaniu szans rozwojowych mieszkańców wsi oraz zapewnieniu im godziwych, zdywersyfikowanych źródeł dochodu.

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego do najistotniejszych zadań w tym zakresie należy wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wsi, zapewnienie podobnego do tego w miastach dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej (np. do szerokopasmowego internetu), a także na wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnego, w którym realizowane byłyby zarówno dotychczasowe jak i nowe funkcje obszarów wiejskich.

KRUS i podatki

Biorąc pod uwagę, że większość polskich rolników ma dochody niższe w stosunku do innych grup społecznych, Lech Kaczyński jest zdania, że wprowadzenie zmian w systemie podatkowym oraz w systemie ubezpieczeń społecznych dla rolników, spowodowałoby nowe, zwiększone obciążenia finansowe w rolnictwie.

Polskie rolnictwo w Unii

Konieczne jest także wypracowanie strategicznych rozwiązań dla polskiej wsi, określających kierunek przemian w perspektywie średnio- i długoterminowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście znalezienia najlepszych dla Polski wniosków i ich wynegocjowania w toczącym się w Europie procesie kształtowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Prezydent chce być moderatorem debaty publicznej nad stanem polskiej wsi i rolnictwa oraz współtwórcą ponadpartyjnych strategicznych rozwiązań na przyszłe lata.

Rada ds. Wsi i Rolnictwa

Prezydent Lech Kaczyński podejmując wiele inicjatyw na rzecz polskiej wsi powołał w kwietniu 2009 roku Radę ds. Wsi i Rolnictwa, złożoną z wybitnych przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada pod kierunkiem doradcy prezydenta ds. wsi i rolnictwa podjęła szereg działań nad wypracowaniem rozwiązań strategicznych.

Ważną inicjatywą prezydenta, realizowaną pod auspicjami Rady ds. Wsi i Rolnictwa, był zorganizowany w maju, w Pałacu Prezydenckim „szczyt rolniczy”. W czasie jego obrad najważniejsi przedstawiciele świata rolniczego, nauki rolniczej, instytucji wsparcia rolnictwa, samorządów i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele rządu debatowali nad stanem polskiego rolnictwa, głównymi problemami obszarów wiejskich oraz możliwymi scenariuszami rozwojowymi na najbliższe lata. Merytoryczna dyskusja ze szczytu rolnego oraz zgłaszane przez uczestników wnioski są ważnym elementem ukierunkowania prac Rady ds. Wsi i Rolnictwa.

Prezydent pragnąc w sposób symboliczny oddać szacunek pracy na roli podjął decyzję o reaktywowaniu Dożynek Prezydenckich. Będą one nawiązaniem do tradycji wprowadzonej w 1928 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego.