Polacy żyjący poza granicami kraju

Elementem wyróżniającym politykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych.

Filozofia takiego działania wyrasta z połączenia dwóch elementów: pamięci i szacunku dla historycznego doświadczenia losu Polaków emigrantów, tułaczy oraz przekonania, że we współczesnym świecie Rodacy mieszkający poza granicami kraju są integralną częścią wspólnoty narodowej a ich dynamizm i aktywność, stanową szczególnie cenny potencjał, swoisty kapitał polski w świecie.

Prezydent Lech Kaczyński wysoko ocenia wsparcie i pomoc udzielaną przez Polaków żyjących poza granicami kraju płynącą ze wszystkich zakątków świata w latach 70-tych i 80-tych XX wieku dla społeczeństwa podziemnego w Polsce, w tym ruchu wydawniczego i działań budujących solidarność.

W 2007 roku otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Prezydent Lech Kaczyński uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, spłacając dług, jaki miało państwo polskie wobec Polaków, którzy na skutek wyroków historii znaleźli się poza terytorium Rzeczypospolitej i rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacnia jej więzi z Polską.

Działania na rzecz Polaków żyjących poza granicami Polski są integralną częścią polityki zagranicznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent utrzymuje stałą linię poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi, wiążąc je bezpośrednio z postulatem swobody działania dla organizacji polskich. Taka polityka Prezydenta pozwala Polakom na Białorusi wytrwale upominać się o przestrzeganie należnych im praw.

Konsekwentne wspieranie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego środowisk polskich żyjących poza granicami kraju, przynosi także korzystne rezultaty w rozwiązywaniu niektórych problemów Polaków zamieszkałych w Niemczech.

W 2009 roku, z okazji rocznicy 10-lecia wejścia Polski do NATO, Prezydent przypomniał o wielkiej roli, jaką w 1999 roku odegrali Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych w przekonywaniu amerykańskich władz o tym, że Polska musi być członkiem NATO oraz o stałym zaangażowaniu Rodaków w Ameryce na rzecz wspierania aspiracji rozwojowych Polski.