Wsparcie dla najsłabszych

Począwszy od pierwszych lat transformacji w Polsce rozwarstwienie społeczne ogromnie wzrosło. Mimo, że w Polsce przeciętna płaca rośnie, to jednak ogromna liczba pracowników zarabia poniżej średniej krajowej.

Polska solidarna

Prezydent Lech Kaczyński od początku opowiadał się za Polską solidarną - za taką formą organizacji społeczeństwa, w której korzyści z wolności, z rozwoju, są korzyściami dzielonymi między wszystkich obywateli. Podstawą państwa solidarnego jest udział całości społeczeństwa we wzroście gospodarczym, osłona najmniej zarabiających, zapewnienie godnej emerytury.

Wsparcie rodziny

Wsparcie dla najsłabszych to wsparcie rodziny. Dlatego Lech Kaczyński popiera wszelkie inicjatywy na rzecz umacniania praw rodzin, polepszenia ich sytuacji ekonomicznej i otwierania nowych perspektyw rozwoju. Podkreśla, że konieczne jest skoncentrowanie energii i środków na wspieraniu samej rodziny i upowszechnianiu świadomości, jak wielka jest jej społeczna wartość.

Solidarność społeczna potrzebna jest wszystkim pokrzywdzonym przez los. Prezydent RP zawsze aktywnie wspierał działalność organizacji pozarządowych, deklarując pomóc w przełamywaniu problemów natury prawnej, które często utrudniają im pracę. Prezydent podkreśla ich ogromną rolę, troskę o to, aby nie było w naszym kraju ludzi zapomnianych, ludzi wykluczonych.

Równy dostęp do służby zdrowia

Mając na uwadze, że jednym z filarów wsparcia najsłabszych jest zapewnienie wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, Lech Kaczyński sprzeciwia się wszelkim działaniom mogącym doprowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla najuboższych.

Równouprawnienie niepełnosprawnych

Polska solidarna nie może zapominać o osobach niepełnosprawnych, umożliwiając im dostęp do edukacji, pracy, swobodnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Troska o tak rozumiane równouprawnienie jest jednym z priorytetów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Osobom niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować oraz pracować, trzeba zapewnić godne środki do życia i wsparcie ze strony Państwa. Dlatego prezydent sprzeciwia się likwidacji Państwowego Funduszu Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.