Menu rozwijane

Dariusz Waldemar Dudek, ur. 1961 r., studia prawnicze na UMCS 1979–1983, przejściowo relegowany w czasie stanu wojennego w 1982 z powodów politycznych; w latach 1982–1983 wolny słuchacz na kierunku filozofia KUL. Stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim 1989; rozprawa pt. Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na KUL 2000, rozprawa pt. Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999. Tytuł profesor nauk prawnych nadany postanowieniem Prezydenta RP 2016; monografia profesorska pt. Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.

Aktywność zawodowa: od 1 listopada 1983 (od momentu reaktywacji studiów prawniczych w KUL, zlikwidowanych w okresie stalinowskim) nieprzerwanie do chwili obecnej nauczyciel akademicki, zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL, od 2001 kierownik Katedry.

Praca naukowa i badawcza oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony wolności i praw człowieka, systemu organów państwowych, ustroju organów ochrony prawnej i zawodów prawniczych.

Promotor prawie 300 prac magisterskich, recenzent ponad 100 prac magisterskich i licencjackich, promotor 12 wypromowanych doktorów prawa, recenzent 38 obronionych rozpraw doktorskich, recenzent w 11 przewodach habilitacyjnych i w 2 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora, przewodniczący oraz członek kilkudziesięciu komisji doktorskich i habilitacyjnych.

Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu (2009).

Autor i redaktor ponad 120 publikacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego, monografii i rozdziałów, komentarzy i głos, podręczników i artykułów nt. zasad ustroju, praw i wolności człowieka, systemu organów państwowych, w tym Prezydenta, rządu i władzy sądowniczej, kontroli konstytucyjności prawa, instytucji odpowiedzialności władzy oraz historii prawa i adwokatury. Współautor komentarza do Prawa o szkolnictwie wyższym (2012) oraz współautor komentarza do Konstytucji RP (2016). Autor ponad 150 opinii prawnych, m.in. dla Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego.

Autor i trzykrotnie uczestnik postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych. Pełnomocnik Prezydenta RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sporów kompetencyjnych w 2009 oraz w sprawach dotyczących zgodności z umów międzynarodowych z Konstytucją RP w 2021 i 2022.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Prawniczej Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Komitetów Redakcyjnych bądź Rad Naukowych czasopism prawniczych: Roczników Nauk Prawnych KUL, Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, dawniej także Studia Iuridica Lublinensia WPiA UMCS. Bezpartyjny.