Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Andrzej Dera - Sekretarz Stanu

Andrzej Dera urodził się 10 września 1961 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

 

W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa.

 

16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Dialogu i Korespondencji;

- Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
- Biurem Odznaczeń i Nominacji.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:

1)       nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta RP
i Kancelarii Prezydenta listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji;

2)      nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej;;

3)     nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta RP w zakresie:

a)      powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk,

b)      przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów RP,

c)      powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta RP w innych organach państwowych,

d)     nadawania tytułu profesora,

e)      powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,

f)       mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski,

g)      nadawania orderów i odznaczeń,

h)     występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

4)      nadzór i koordynacja nad organizowaniem i prowadzeniem uroczystości związanych z kompetencjami określonymi w pkt.4 lit. a–g oraz uroczystości składania ślubowania przez nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

5)     nadzorowanie przygotowywania założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP;

6)      współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

7)     współpraca z doradcami Prezydenta RP w zakresie powierzonych kompetencji;

8)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie
z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta RP lub Szefa Kancelarii. 

Poleć znajomemu