Menu rozwijane

Barbara Brodowska-Mączka - zdjęcie w treści wpisu

Barbara Brodowska-Mączka, Dyrektor Generalny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Finansowego). Słuchaczka Centrum Studiów Latynoamerykańskich oraz absolwentka Studiów Executive MBA.

Przez niemal 21 lat związana z Ministerstwem Finansów. Pracowała w pionie budżetowym, zajmując się m.in. tematyką finansowania infrastruktury, transportu, inwestycji państwowych, w szczególności związanych ze zdrowiem, nauką, modernizacją służb państwowych czy kulturą. Koordynowała budżet w obszarze spraw gospodarczych.

Ekspert w zakresie systemu finansów publicznych, w tym finansowania jednostek sektora finansów publicznych.

Współtworzyła wiele rozwiązań, w tym legislacyjnych, w obszarze finansów, infrastruktury i inwestycji publicznych.

Rozpoczynała pracę od stanowiska podreferendarza awansując do radcy ministra, a w latach 2014–2016 oraz w roku 2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej. Była również radcą generalnym i Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Finansów.

Uczestniczyła aktywnie w wielu grupach i zespołach, w tym międzyresortowych jako specjalista ds. finansowych m.in. w Zespole ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży oraz ds. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Pełniła również funkcję Przewodniczącego Rady Edukacji Finansowej oraz była członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów.

Barbara Brodowska–Mączka pełni nadzór merytoryczny nad: Biurem Administracyjnym, Biurem Finansowym, Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespołem Obsługi Prawnej w Biurze Szefa Kancelarii, a także sprawuje, w imieniu Szefa Kancelarii, funkcję organu założycielskiego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kompetencji Dyrektora Generalnego Barbary Brodowskiej-Mączki należy:

1) przygotowywanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji funkcjonowania organizacyjnego Kancelarii, w tym struktury finansów i zatrudnienia;
2) opracowywanie oraz przedkładanie do decyzji Szefa Kancelarii projektu budżetu Kancelarii oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu;
3) nadzór i koordynacja w sprawach:
a) realizacji budżetu Kancelarii,
b) realizacji zaleceń Najwyższej Izby Kontroli,
c) związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez Skarb Państwa – Kancelarię;
4) reprezentowanie Kancelarii na posiedzeniach komisji parlamentarnych, na których rozpatrywane są projekty budżetu Kancelarii, sprawozdania z wykonania budżetu oraz inne sprawy dotyczące finansów Kancelarii;
5) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Kancelarii, w tym z obsługą administracyjną w zakresie:
a) planowania i realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych,
b) zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz gospodarowania majątkiem trwałym Kancelarii,
c) realizacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
d) realizacji umów z dostawcami i wykonawcami usług i robót;
6) nadzór nad świadczeniem usług technicznych oraz obsługą gospodarczą Kancelarii przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
7) nadzór nad obsługą organizacyjno–kancelaryjną członków kierownictwa Kancelarii oraz obsługą wpływającej korespondencji;
8) nadzór nad prawidłowością gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zasobu Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym archiwizacją dokumentacji poszczególnych komórek organizacyjnych Kancelarii.