Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

Grażyna Ignaczak-Bandych ukończyła filologię polską oraz studia podyplomowe w PAN i na UW w zakresie samorządu terytorialnego, kontroli i audytu oraz zarządzania projektami.

 

W latach 1998 – 2006 związana z warszawskim samorządem, była  m.in. radną Rady Warszawy, przewodniczącą komisji edukacji i rodziny.

 

Od 2001 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dyrektor Departamentu Mecenatu, następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego. W latach 2005–2007 była dyrektorem generalnym  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007- do 2015 pełniła funkcję dyrektora generalnego w centralnym urzędzie administracji rządowej – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Od 2008 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

 

Od 2004 r. pracownik dydaktyczny  w Akademii Leona Koźmińskiego a następnie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998 – 2000 była nauczycielem języka polskiego.

 

Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-Bandych pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Szefa Kancelarii,

- Biurem Administracyjnym

- Biurem Finansowym,
- Archiwum Prezydenta RP

 

oraz sprawuje w imieniu Szefa Kancelarii funkcję organu założycielskiego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do kompetencji Dyrektora Generalnego Grażyny Ignaczak-Bandych należy:

1) przygotowywanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji funkcjonowania organizacyjnego Kancelarii, w tym struktury, finansów i zatrudnienia;

2) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem zasobami ludzkimi;

3) opracowywanie oraz przedkładanie do decyzji Szefa Kancelarii projektu budżetu Kancelarii oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu;

4) nadzór i koordynacja w sprawach:
a)    realizacji budżetu Kancelarii,

b)   realizacji zaleceń Najwyższej Izby Kontroli,

c)    związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez Skarb Państwa - Kancelarię;

5) reprezentowanie Kancelarii na posiedzeniach komisji parlamentarnych, na których rozpatrywane są projekty budżetu Kancelarii, sprawozdania z wykonania budżetu oraz inne sprawy dotyczące finansów Kancelarii;

6) nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania kryzysowego;

7) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Kancelarii, w tym z obsługą administracyjną w zakresie:

a) planowania i realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych,

b) zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz gospodarowania majątkiem trwałym Kancelarii,

c) realizacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,

d) realizacji umów z dostawcami i wykonawcami usług i robót;

8) nadzór nad świadczeniem usług technicznych, teleinformatycznych, informatycznych oraz obsługą gospodarczą Kancelarii przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad wykonywaniem zadań w zakresie planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej;

10) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) nadzór nad obsługą organizacyjno-kancelaryjną członków Kierownictwa Kancelarii oraz obsługą wpływającej korespondencji;

12) nadzór nad prawidłowością gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zasobu Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym archiwizacją dokumentacji poszczególnych komórek organizacyjnych Kancelarii;

13) koordynowanie obsługi prawnej Kancelarii w sprawach należących do kompetencji Dyrektora Generalnego.

 

 
 
Poleć znajomemu