Menu rozwijane

Jakub Kumoch - zdjęcie w treści wpisu

Jakub Kumoch, Sekretarz Stanu – Szef Biura Polityki Międzynarodowej

Jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zasiadał w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE.

Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie; od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

14 lipca 2021 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Polityki Międzynarodowej.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Jakuba Kumocha należy: 

  1. opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi propozycji działań w polityce międzynarodowej, w tym planów wizyt oraz opiniowanie celowości udziału Prezydenta w innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
  2. nadzór nad przygotowaniem, w szczególności merytorycznym, wizyt zagranicznych Prezydenta, wizyt głów państw/szefów rządów w Polsce i innych gości zagranicznych Prezydenta oraz spotkań/wydarzeń dwu –i wielostronnych;
  3. nadzór nad przygotowaniem, w szczególności merytorycznym, oraz koordynacja prac międzypaństwowych komitetów konsultacyjnych Prezydenta;
  4. przewodniczenie Kolegium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polityki Międzynarodowej;
  5. monitorowanie wydarzeń w obszarze polityki międzynarodowej i przygotowywanie ocen/analiz wybranych zagadnień;
  6. nadzór nad korespondencją dyplomatyczną oraz w zakresie spraw międzynarodowych dotyczących działalności Prezydenta;
  7. współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce oraz z polskimi placówkami dyplomatycznymi na świecie;
  8. nadzór nad przygotowaniem i opiniowanie wystąpień Prezydenta z zakresu spraw międzynarodowych;
  9. współpraca z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz właściwymi ministerstwami w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta.