Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP

Krzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000).

 

W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015).

 

W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

 

Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  Od 4 kwietnia 2017 r. jest Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta  RP.

 

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie jest także wykładowcą Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

 
Uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi: Orderem Lwa Finlandii z Gwiazdą; Orderem Zasługi dla Litwy; Orderem „Jeździec Madary”; Krzyżem Wielkim Królestwa Norweskiego Orderu Zasługi;Orderem Tomasa Garrigue Masaryka; Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda II. 
 
Biegle mówi po angielsku i francusku.
 

Minister Krzysztof Szczerski pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Szefa Gabinetu Prezydenta RP;
- Biurem Spraw Zagranicznych.
 

Do kompetencji Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego należy:

1)        nadzór nad przygotowaniem propozycji kalendarza Prezydenta RP;

2)       nadzór nad realizacją spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta RP;

3)       nadzór nad realizacją wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;

4)       zapewnienie organizacji i koordynacji działań Prezydenta RP wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz koordynacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta RP;

5)       planowanie działań Prezydenta na okres kadencji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Prezydenta RP;

6)       nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej;

7)       współpraca z Sejmem, Senatem, organami administracji publicznej,  środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw i priorytetów politycznych Prezydenta RP;

8)       opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi RP propozycji działań w stosunkach zagranicznych, w tym planów wizyt;

9)       sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności międzynarodowej Prezydenta RP i Kancelarii;

10)     nadzór organizacyjny i merytoryczny przygotowań wizyt zagranicznych Prezydenta RP oraz wizyt głów państw obcych;

11)      wnioskowanie o przyjęcie przez Prezydenta RP przedstawicieli państw obcych
i proponowanie zakresu tematycznego rozmów;

12)     analizowanie korespondencji dyplomatycznej wpływającej do Prezydenta RP
i przygotowanie projektów odpowiedzi;

13)     przedkładanie projektów depesz i okolicznościowych listów gratulacyjnych;

14)     opiniowanie pism i wystąpień adresowanych do Prezydenta RP z zakresu spraw międzynarodowych;

15)     współdziałanie z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta RP;

16)     współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

17)     współpraca z doradcami Prezydenta RP w zakresie powierzonych kompetencji; 

18)    inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie
z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta RP lub Szefa Kancelarii.

 

 

Poleć znajomemu