Menu rozwijane

Małgorzata Paprocka - zdjęcie w treści wpisu

Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu

Urodziła się 18 sierpnia 1983 r. w Bielsku–Białej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na tym samym Wydziale.

Od początku pracy zawodowej związana z administracją publiczną. W latach 2007–2009 pracowała w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od 2009 r. związana z Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2010–2016 zastępca dyrektora, a w latach 2016–2020 dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Jest mężatką i mamą dwóch córek.

Minister Małgorzata Paprocka pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Prawa i Ustroju oraz Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Małgorzaty Paprockiej należy:

1) obsługa działań w zakresie uprawnień Prezydenta do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:
a) udziału w procesie legislacyjnym oraz podpisywania ustaw,
b) ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych,
c) występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
d) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
e) stosowania prawa łaski;
3) nadzór nad przygotowywaniem projektów rozporządzeń, zarządzeń
i postanowień Prezydenta;
4) współdziałanie z Sejmem, Senatem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawach, o których mowa w pkt. 1.