Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu

Urodziła się 18 sierpnia 1983 r. w Bielsku-Białej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na tym samym Wydziale.

 

Od początku pracy zawodowej związana z administracją publiczną. W latach 2007-2009 pracowała w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od 2009 r. związana z Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2010-2016 zastępca dyrektora, a w latach 2016-2020 dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

 

Jest mężatką i mamą dwóch córek.

 

Minister Małgorzata Paprocka pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Prawa i Ustroju.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Małgorzaty Paprockiej należy:
1) obsługa działań Prezydenta w zakresie jego uprawnień do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:
a) udziału w procesie legislacyjnym oraz podpisywania ustaw,
b) ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych,
c) występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu;
3) nadzorowanie przygotowywania projektów rozporządzeń, zarządzeń i postanowień Prezydenta;
4) współdziałanie z Sejmem, Senatem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
w sprawach, o których mowa w pkt. 1;
5) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
6) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
7) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu