Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Karol Mucha, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Paweł Mucha pełni również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

 

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006-2010, 2011-2014 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku, a obecnie przewodniczy Komisji do spraw Rodziny.

 

Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

 

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Autor artykułów i komentarzy prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

 

Minister Paweł Mucha jest żonaty (żona Patrycja Biernat-Mucha), ma dwoje dzieci (syn Marek – 9 l. i córka Klara – 2 l. ). Mieszka w Gryfinie.

 
Minister Paweł Mucha pełni nadzór merytoryczny nad:
 

- Biurem Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;

- Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.
 

Do kompetencji Zastępcy Szefa Kancelarii Pawła Muchy należy:

 

1) zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności;

2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z organizacją obrad Narodowej Rady Rozwoju;

3) współpraca z Narodową Radą Rozwoju;

4) planowanie i realizowanie działań związanych z przygotowaniem założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta;

5) opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych z zakresu:

a) spraw społecznych, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych,

b)rolnictwa i obszarów wiejskich oraz leśnych,

c) kultury fizycznej i sportu,

d) kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego,

e) promowania patriotyzmu;

6) nadzór w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi wspierającymi prace Narodowej Rady Rozwoju;

7) współpraca z organami samorządu terytorialnego;

8) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:

a) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

b) stosowania prawa łaski;

9) koordynacja prac doradców Prezydenta;

10) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

11) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu