Menu rozwijane

19 sierpnia 2020

W związku z publikacją artykułu Pani Redaktor Izabeli Kacprzak pt. Podwyżki w Kancelarii Prezydenta w wydaniu gazety z 19 sierpnia 2020 r., Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje poniższe informacje i wyjaśnienia dotyczące zamieszczonych w tym artykule nieznajdujących potwierdzenia w faktach informacji:

1)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze w drodze zarządzenia w odniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106%. W artykule 9 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278), ustalony został średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%.  Zmiana zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1263), podyktowana była koniecznością dostosowania wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do poziomu odpowiadającego przyjętemu wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w oparciu o wyżej powołane regulacje prawne. Ponadto zmiany dotyczyły dostosowania minimalnych wartości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2)     Zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki wynagrodzenia – a jedynie stwarza możliwość podjęcia decyzji o ustaleniu określonego wynagrodzenia w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe danego pracownika. Tym samym podanie informacji, że „pensja doradców” ma być podniesiona o nawet 2 tys. zł wyłącznie na podstawie zmiany dotychczasowych widełek określających wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego doradcy jest daleko idącą nadinterpretacją. Dotyczy to także informacji o tym, do jakiego poziomu „podskoczy” miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dyrektora generalnego Kancelarii, dyrektorów i zastępców dyrektora, pozostałych pracowników Kancelarii Prezydenta RP. W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6% stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał „zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł”;

3)     nieprawdziwa jest także informacja o podniesieniu pensji Szefa Kancelarii – podkreślić należy, że zasady wynagradzania Szefa Kancelarii Prezydenta, jako osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe uregulowane są nie przepisami opisanego przez Panią Reaktor Izabelę Kacprzak zarządzenia, ale przepisami ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152 z późn. zm.) oraz – w zakresie określonym w art. 3b tej ustawy – na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);

4)     zupełnie niezrozumiałe jest podanie przez Panią Redaktor informacji – „400 osób – tylu pracowników Kancelarii Prezydenta otrzyma we wrześniu podwyżki pensji” – podczas gdy Kancelaria Prezydenta RP nie zatrudnia 400 osób, według stanu na 19 sierpnia pracę w KPRP świadczy 341 osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, a decyzje dotyczące podwyżek nie zapadły;

5)     nieprawdziwa jest także podana w artykule informacja o zarobkach Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – 12,6 tys. zł – nie jest to bowiem kwota pełnego wynagrodzenia Pana Prezydenta, określonego powszechnie dostępnymi przepisami prawa, ale zaokrąglona w górę wartość wynagrodzenia zasadniczego (12 525,94 zł), które obok dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat – stanowi 1 z 3 składników miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

6)     nieprawdziwe są dane dotyczące średniej pensji zasadniczej w Kancelarii Prezydenta – w informacji podanej przez dziennikarkę  „średnia pensja zasadnicza to ponad 10 tys. zł (bez wynagrodzenia prezydenta)”. Natomiast średnie wynagrodzenie zasadnicze na podstawie listy płac pracowników za lipiec 2020 to 6.632,60 zł zaś średnie brutto 7.816,26 zł. Daleko zatem do podanej w artykule kwoty.

7)     zamieszczona w artykule informacja o tym, że Kancelaria Prezydenta RP „nie odpowiedziała nam na pytanie o powody” przyznania podwyżek, z rzetelności dziennikarskiej wymagałaby dodania, że pytania zostały przesłane przez Panią Redaktor Izabelę Kacprzak 17 sierpnia o godz. 22:12, czyli – uwzględniając oficjalne godziny pracy Kancelarii Prezydenta RP – jako datę wpływu uznać należy 18 sierpnia 2020 r. KPRP nie miała zatem szansy przygotować informacji w żądanym przez Panią Redaktor terminie.

From: Kacprzak Izabela
Sent: Monday, August 17, 2020 10:12 PM
To: sekretariat Biuro Prasowe <[email protected]>
Subject: pytanie Rz o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego/pilne

Szanowni Państwo,

 W Monitorze Polskim ukazało się nowe zarządzenie Prezydenta RP które podnosi stawki wynagrodzenia zasadniczego.

https://monitorpolski.gov.pl/M2020000072801.pdf

Prosze o informacje z czego one wynikają, czym jest to spowodowane? Czy wiadomo o ile wiecej w misiecznym rozliczeniu/rocznym wzrosna wydatki budżetu KPRP na pensje pracowników?

Dziękuję za szybką odpowiedz

Z poważaniem

Izabela Kacprzak

8)     przytoczone informacje o innych składnikach wynagrodzenia przysługujących pracownikom Kancelarii Prezydenta – m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, nagrody jubileuszowe, nagrody za szczególne osiągnięcia – są składnikami wynagrodzenia przysługującymi na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym pragmatyki służbowej jaką jest ustawa o pracownikach urzędów państwowych regulująca obowiązki i prawa urzędników państwowych zatrudnionych w wielu bardzo rożnych instytucjach państwowych.

9)     Nieprawdą jest także, że Kancelaria Prezydenta  „Teraz ma 200 mln zł”.  Wydatki zaplanowane dla całej części budżetowej 01 wynoszą 199.331 tys. zł w tym 30 mln zł na odbudowę zabytków Krakowa. Kwota ta obejmuje także finansowanie BBN i Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz wydatki na uposażenia byłych prezydentów i funkcjonowanie ich biur.