przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Opisy grup tematycznych

1) W stronę wspólnych standardów poradnictwa

 

Usługi poradnicze świadczone są przez przedstawicieli różnych profesji: psychologów, prawników, pracowników socjalnych itp., zgodnie z zasadami deontologicznymi tych zawodów. Warto jednak zastanowić się nad profesjonalnymi aspektami poradnictwa, jako takiego:

  • zasadami prowadzenia poradnictwa wspólnymi dla usług poradniczych ze wszystkich obszarów;
  • wzajemnym pozycjonowaniem poradnictwa dotyczącego korzystania z praw obywatelskich, zawodowego przekwalifikowania, wychodzenia z zadłużenia czy prowadzenia zdrowego stylu życia;
  • wspólnymi podstawami etycznymi profesjonalnego udzielania porad.

W sesji panelowej i stanowiącej jej kontynuację dyskusji otwartej wezmą udział doradcy i przedstawiciele organizacji i instytucji poradniczych z siedmiu obszarów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego zawodowego i prozdrowotnego. Zainicjują oni prace nad stworzeniem projektu uniwersalnych standardów profesjonalnego poradnictwa, które następnie powinny zostać poddane dyskusji w każdym z wymienionych środowisk zawodowych. Wypracowanie takich uwspólnionych standardów stanowiłoby ważny element budowania powszechnego systemu dostępu obywateli do kompleksowych usług poradniczych, w ramach którego doradcy mogliby wzajemnie przekierowywać obywateli stosownie do profilu niezbędnych porad, bez obaw o jakość usług poradniczych w każdym z obszarów.

 

2) Potrzeba pomocy – potrzeba zmian. W stronę powszechnego dostępu do systemu poradnictwa

 

Rozwój sieci poradnictwa oraz różnorodność i wielość podmiotów świadczących pomoc umożliwia zwiększenie dostępności różnych form wsparcia w ramach kompleksowej usługi. Przeszkodą w optymalnym wykorzystaniu sieci poradnictwa jest niedostateczne rozeznanie wśród potencjalnych beneficjentów gdzie, kto i jakiej pomocy udziela. Nieznajomość podmiotów, do których można się zwrócić (zarówno z sektora pozarządowego, jak i z sektora publicznego) oraz zakresu ich działalności, utrudnia, a często uniemożliwia skorzystanie z systemu poradnictwa. Odpowiedzią na brak spójnego źródła wiedzy o podmiotach świadczących poradnictwo z różnych zakresów (np. poradnictwo prawne, obywatelskie, rodzinne itp.) jest upowszechnianie wiedzy o rodzajach dostępnego wsparcia i podmiotach je świadczących. Budowa zintegrowanego systemu dostępu do informacji o podmiotach, które udzielają wsparcia, jego miejscach i formach, będzie skutecznym narzędziem walki z wykluczeniem osób, które mają trudności z uzyskaniem takich informacji.

 

Celem dyskusji w trakcie panelu będzie wypracowanie narzędzia, które najskuteczniej powinno realizować następujące zadania:

  • umożliwienie jak najszerszej populacji dostęp do systemu poradnictwa;
  • integrowanie rozproszonych instytucji i podmiotów świadczących poradnictwo; 
  • zwiększenie dostępności informacji o systemie poradnictwa; 
  • budowanie systemu informacji obejmującego różnorodne instytucje i podmioty poradnictwa.

Wypracowane w trakcie trwania panelu rozwiązania muszą uwzględniać niejednorodność grupy potencjalnych klientów systemu poradnictwa. Kanały informacyjne powinny być dostosowane do różnorodnych obiorców, tak aby stworzone narzędzie integracji poradnictwa odpowiadało na ich potrzeby i mogło być powszechnie wykorzystywane.

 

3) Wspieranie organizacji obywatelskich świadczących różne formy poradnictwa

 

Organizacje świadczące pomoc w rożnych obszarach poradnictwa (prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinne, konsumenckie, zawodowe, prozdrowotne) stanowią niezwykle istotną część sektora obywatelskiego. Poradnictwo to usługa skierowana do osób, które doświadczają trudności życiowych, są niesamodzielne i niezaradne. Poradnictwa potrzebują zarówno osoby indywidualne, które znalazły się trudnej sytuacji, jak i rodziny przeżywające kryzysy np. na skutek zanikania więzi lub w wyniku innych sytuacji życiowych. Tym bardziej potrzebują oni informacji i porad udzielanych w sposób jasny, zrozumiały, wyczerpujący i na każdym etapie planu pomocy. W ten sposób uzyskują wiedzę i umiejętności, które stanowią dla nich wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

 

Dobrze zorganizowane i funkcjonujące poradnictwo jest wstępem do efektywnego świadczenia usług społecznych. Państwo dostrzega swój obowiązek wspierania działalności statutowej i rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich, w tym także rożnych form poradnictwa. Udzielanie wsparcia w konkretnym obszarze sektora obywatelskiego wymaga natomiast odpowiedzialnej diagnozy, przygotowanej w sposób partycypacyjny. Ocena sytuacji organizacji poradniczych może stanowić punkt wyjścia do opracowania instrumentów wsparcia, w tym w szczególności w ramach EFS+ w nowej perspektywie budżetu UE.

 

Celem dyskusji w panelu będzie zidentyfikowanie istniejących źródeł wsparcia organizacji obywatelskich, świadczących różne formy poradnictwa, oraz próba postawienia odpowiedzialnej diagnozy sytuacji takich organizacji.

 

W trakcie panelu przedstawione zostaną programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którymi zarządza Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zaproszeni zostaną przedstawiciele innych instytucji grantodawczych, np. konsorcjum zarządzającym MF EOG 2014–2021. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele związków samorządowych oraz organizacji świadczących usługi poradnicze, np. organizacji zrzeszonych w Związku Biur Porad Obywatelskich.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.