Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 21 czerwca 2021

Prof. Rymsza: Kolejne posiedzenie Rady ds. Społecznych – po wakacjach

minister siedzi przy biurku, patrzy w ekran, ma rozłożone papiery   |   Minister Piotr Ćwik podczas posiedzenia Rady ds. Społecznych Minister Piotr Ćwik podczas posiedzenia Rady ds. Społecznych Prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Prof. Marek Rymsza i uczestnicy posiedzenia Rady ds. Społecznych Prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady ds. Społecznych

Kwestiami dotyczącymi projektu programu FERS, inicjatyw ws. asystencji osobistej osób niepełnosprawnych i przedłużenia aktywności zawodowej osób starszych zajmowała się w poniedziałek prezydencka Rada ds. Społecznych – powiedział kierujący Radą dr hab. Marek Rymsza.

 

Kolejne posiedzenie Rady, jak poinformował, zaplanowano po wakacjach.

 

Rada ds. Społecznych przy Prezydencie RP to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji.

 

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady.

 

– To było spotkanie online o charakterze roboczym. Spotkaliśmy się z panem dyrektorem Europejskiego Funduszu Społecznego w ministerstwie funduszy i regionalnej Piotrem Krasuskim, rozmawialiśmy o projekcie programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – poinformował prof. Rymsza.

 

FERS to program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Budżet FERS to ponad 4 miliardy euro.

 

Marek Rymsza podkreślił, że to najważniejszy dokument programujący nam nowa perspektywę finansową, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych na sferę społeczną; przypomniał, że do 9 lipca będą trwały nad nim konsultacje społeczne. Poinformował, że Rada chce przygotować opinię na temat tego programu, a w poniedziałek zapoznała się ze szczegółami prac.

 

– Nas szczególnie interesują w tym dokumencie zapisy, które dotyczą rozwoju usług społecznych. Chcielibyśmy, aby w tym nowym okresie programowania była możliwość kontynuacji tworzenia i rozwijania Centrów Usług Społecznych. To prezydencka inicjatywa, która jest ukierunkowana na to, by usługi społeczne były w sposób bardziej zintegrowany i szerzej dostępny na poziomie społeczności lokalnych – podkreślił.

 

– Po dzisiejszym spotkaniu będą zgłaszane uwagi. Powstał komitet redakcyjny, który będzie przygotowywał treść opinii dla Prezydenta. To będzie gotowe na początku lipca – zadeklarował.

 

Prof. Rymsza relacjonował, że członkowie Rady spotkali się też z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciechem Kaczmarczykiem w związku z trwającymi pracami dotyczącymi uruchomienia nowego programu grantowego dla organizacji pozarządowych świadczących usługi poradnicze. Podkreślał, że poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, konsumenckie, prozdrowotne są w sytuacji, w której trudno utrzymać tam specjalistów, bo opierają się one głównie o wolontariat lub ograniczone czasowo projekty. – Chodzi o to, by je wzmocnić – podkreślił.

 

Poinformował, że ten program ma być przygotowany na jesieni 2021 r.; w poniedziałek Rada zapoznała się ze stanem prac.

 

Dodał, że podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie Rady monitorowali prace powołanych niedawno trzech zespołów zadaniowych, odpowiadających za przygotowanie inicjatyw dotyczących asystencji osobistej osób niepełnosprawnych, przedłużenia aktywności zawodowej osób starszych oraz monitorowania działalności Centrów Usług Społecznych.

 

Zapowiedział, że 5 lipca odbędzie się spotkanie z ekspertami, którzy działają na rzecz konkretnych centrów, a prace nad przygotowaniem inicjatyw dotyczących asystencji osobistej osób niepełnosprawnych mają być zakończone pod koniec roku.

 

Prace Rady ds. Społecznych przy Prezydencie RP obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań prezydenta związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych.

 

Radę ds. Społecznych Prezydent Andrzej Duda powołał na początku maja tego roku. (PAP)

Poleć znajomemu