Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 lutego 2017

Program Rodzina 500 Plus, dziewięć miesięcy po wdrożeniu

  |   Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Minister Elżbieta Rafalska i prezydent Andrzej Duda w czasie omawiania efektów programu 500 Plus Minister Elżbieta Rafalska i prezydent Andrzej Duda w czasie omawiania efektów programu 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus Seminarium na temat pierwszych efektów programu Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500 Plus: w połowie drogi - zmniejszenie ubóstwa, w oczekiwaniu na zmiany demograficzne.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się eksperckie seminarium „Monitoring pierwszych skutków społecznych programu Rodzina 500 Plus zorganizowane przez sekcję Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju. W seminarium udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Niebawem minie rok od momentu podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która umożliwiła wdrożenie od kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500 Plus. Eksperci spotkali się, by omówić pierwsze efekty programu oraz możliwości jego obudowywania innymi działaniami w ramach polityki rodzinnej i polityki społecznej.

 

Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła koszty finansowania programu: w 2016 roku na jego realizację wydano 17,6 mld zł, które to fundusze trafiły do 2,78 mln rodzin i 3,808 mln dzieci. W skali kraju programem Rodzina 500 Plus objętych jest 55 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia.

 

Minister Rafalska podała, że według szacunków GUS w okresie I-XI 2016 roku urodziło się 10,4 tys. dzieci więcej niż w tym samym okresie 2015 roku, a łączna liczba urodzeń w 2016 roku to 385 tys.

W ustawie budżetowej na 2017 rok uwzględniono finansowanie programu Rodzina 500 Plus na dotychczasowych zasadach w łącznej wysokości 23 mld 167 mln zł.

 

W trakcie omawiania efektów programu, został przedstawiony jego wpływ na poszczególne obszary, takie jak: pomoc społeczna, konsumpcja oraz rynek pracy. Eksperci wskazali również wpływ programu m.in. na wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych, a także wzrost poczucia godności i bezpieczeństwa Polaków wychowujących dzieci.

 

W ramach działania programu Rodzina 500 Plus zauważono wzrost liczby kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych oraz odnotowano spadek wydawanych postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie z pierwszych efektów programu, który znacząco poprawił sytuację materialną rodzin, szczególnie wielodzietnych, ograniczając znacząco skalę ubóstwa, zarówno skrajnego, jak i relatywnego. Zaznaczył także, że można liczyć na urzeczywistnienie drugiego celu programu, jakim jest podniesienie wskaźnika dzietności. Prezydent wskazał ponadto, że środki z tytułu świadczeń wychowawczych, zwiększając dochody rozporządzalne polskich rodzin, stanowią impuls dla rozwoju gospodarki.

 

 

Prezydent podziękował minister Elżbiecie Rafalskiej za sprawnie przeprowadzoną akcję wdrożenia programu w krótkim czasie; podkreślił, że to efekt dobrej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z samorządami i partnerami lokalnymi. Przedstawiciele samorządów lokalnych potwierdzili dobrą współpracę z rządem przy realizacji programu.

 

W seminarium wzięło udział 45 ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju oraz uczelni i placówek badawczo-analitycznych z różnych części kraju.

 

Prowadzący obrady dr hab. Marek Rymsza, koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina podkreślił hybrydowy charakter programu 500 Plus i związaną z tym potrzebę systematycznego monitorowania jego efektów na różnych polach. Seminarium otwiera tak sprofilowane prace w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

 

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił symulacje wpływu programu na sytuację dochodową gospodarstw domowych. Wstępne dane wskazują na istotne ograniczenie w Polsce w 2016 roku skali ubóstwa, przy czym szacunki są różne w zależności od przyjętego poziomu ubóstwa i sposobu pomiaru.

 

I tak, ubóstwo skrajne powinno zmniejszyć się od 39 proc. do 48 proc., a ubóstwo relatywne od 23 proc. do 26 proc. Szacunki co do skuteczności ograniczenia problemu ubóstwa dzieci są jeszcze bardziej optymistyczne: redukcję ubóstwa skrajnego w populacji dzieci można szacować na poziomie od 77 proc. do nawet 94 proc., a ubóstwa relatywnego dzieci – między 55 proc. a 64 proc.

 

 

Prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśliła, że zmiany demograficzne analizuje się w dłuższej perspektywie czasowej niż perspektywa roku. Zaznaczyła, że ewentualne zmiany w poziomie dzietności itp. są wypadkową oddziaływania wielu czynników, w tym różnych programów i polityk publicznych. Uchwycenie wpływu jednego konkretnego programu jest od strony analitycznej przedsięwzięciem trudnym, a czas jaki upłynął od wdrożenia programu Rodzina 500 Plus jest zbyt krótki, aby szacować jego oddziaływanie na sferę demografii.

 

Profesor Irena Kotowska podkreśliła zasadniczą zmianę kierunku polityki rodzinnej w Polsce, zapoczątkowaną już wcześniej przez takie rozwiązania jak wydłużenie urlopów rodzicielskich, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny. Program 500 Plus, a ustrukturyzowaną przez program Rodzina 500 Plus. Jej zdaniem potrzebne są jednak jeszcze inne działania wspierające, w tym ukierunkowane na godzenie obowiązków rodzicielskich z aktywnością zawodową oraz rozwój usług opiekuńczo-edukacyjnych.

 

Zmiany w zakresie ograniczania ubóstwa eksperci przyjęli za bezsporne, a dyskusja w  pierwszej części obrad skoncentrowała się wokół spodziewanych zmian demograficznych. W tym kontekście wskazywano na rozwiązania, które towarzysząc programowi Rodzina 500 Plus, wzmacniałyby dążenia i decyzje rodziców co do posiadania większej liczby dzieci.

 

Przedmiotem polemik była kwestia stygmatyzującego charakteru świadczeń pomocy społecznej. Wskazywano więc zarówno na pozytywny efekt nieutożsamiania programu 500 Plus z pomocą społeczną, a jednocześnie szukano sposobów na ograniczenie naznaczających efektów programów socjalnych z kryterium dochodowym.

 

 

Wątek ten kontynuowano w drugiej części seminarium. Eksperci dyskutowali o możliwościach obudowania programu 500 Plus prorodzinnymi rozwiązaniami w sferze usług społecznych, pracy socjalnej i asystentury rodziny oraz mieszkalnictwa; dyskutowano ponadto o efektach transferowych ogółu świadczeń rodzinnych i socjalnych.

 

Drugą część obrad otworzyły wystąpienia panelowe ekspertów, członków Sekcji polityka społeczna, rodzina NRR.

Prowadzący dyskusję prof. Piotr Szukalski zaznaczył, że rozważając realizację różnych celów polityki rodzinnej, należy mieć na uwadze potrzebę dostosowywania działań wspierających rodzinę do różnych etapów jej życia.

 

Prof. Ewa Leś podkreśliła, że prorodzinnym transferom pieniężny, w ramach programu 500 Plus powinny towarzyszyć inwestycje w rozwój usług społecznych powszechnie dostępnych (bez testu dochodu), w tym dla rodzin średniozamożnych i rodzin z 1 dzieckiem.

 

Prof. Barbara Kromolicka Sekcji PSR NRR przedstawiła działalność pomocową na rzecz rodziny różnych służb i instytucji. Wskazała na potrzebę funkcjonalnej koordynacji ich działań, a zwłaszcza współpracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Ważnym elementem wsparcia usługowego jest także działalność organizacji sektora obywatelskiego.

 

Z kolei prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rekomendował ograniczenie w systemie wsparcia rodziny liczby świadczeń i racjonalizację zasad ich dostępności, tak aby ograniczyć ryzyko nadmiernego kumulowania się świadczeń przyznawanych z różnych tytułów (np. w wysokości przekraczającej rzeczywiste koszty wychowania dziecka). Możliwym rozwiązaniem jest tu instrument typu benefit cap, stosowany w Wielkiej Brytanii.

 

Dr Aleksandra Czarnecka-Zubrzycka z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła zaś założenia wprowadzanego programu Mieszkanie Plus, zaznaczając, że jest on programem trafnym z perspektywy potrzeby poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin z dziećmi na wychowaniu o niskiej zdolności kredytowej; podkreśliła, że polityka mieszkaniowa nie powinna się ograniczać do samego zwiększenia dostępności mieszkań, ale uwzględniać też aspekty więziotwórcze projektów mieszkaniowych.

 

W dyskusji wskazywano na potrzebę stosowania różnorodnych rozwiązań w ramach programu Mieszkanie Plus i nie ograniczania go do budowy mieszkań wielorodzinnych na wynajem. Zaznaczono wielość możliwych rozwiązań także w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych; nie ma tu prostego podziału na opiekę rodzicielską i instytucjonalną. Wskazywano na potrzebę uwzględnienia osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi w systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Realizację Programu Rodzina 500 Plus rozpoczęto 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 netto w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 
 
Poleć znajomemu