Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 listopada 2017

Program Rodzina 500+ - rezultaty po półtora roku

  |   Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ Drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+

O efektach Programu Rodzina 500+ półtora roku od wprowadzenia rozmawiali eksperci podczas seminarium zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim przez sekcję „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju.

 

- Program Rodzina 500+ to flagowy program państwa oddziałujący na sferę społeczną - zauważył dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina NRR w wystąpieniu wprowadzającym.

 

Podkreślił, że jest to program o charakterze hybrydowym i dużym potencjale w zakresie profilowania i wzajemnego kojarzenia i pozycjonowania polityki społecznej i polityki rodzinnej. Kluczowe znaczenie ma reorientacja socjalnej interwencji państwa w kierunku działań powszechnych, co z kolei umożliwia prowadzenie polityki rodzinnej państwa jako polityki inwestycji społecznych. Dla wykorzystania tego potencjału konieczne jest jednak stopniowe obudowywanie Programu Rodzina 500+ innymi rozwiązaniami prorodzinnymi.

 

 

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk przedstawił dane na temat społecznych i ekonomicznych skutków wprowadzenia Programu Rodzina 500+.

 

W 2017 roku państwo wsparło finansowo polskie rodziny w kwocie 36,6 mld zł, uwzględniając łączne nakłady na świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, Kartę Dużej Rodziny i subwencje w ramach systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Sama realizacja Programu Rodzina 500+ kosztowała 18,2 mld zł; przy czym jedynie 0,05% tych świadczeń przekazano w formie rzeczowej.

 

Minister Marczuk podkreślił, że w okresie styczeń – sierpień 2017 roku urodziło się około 19 tys. dzieci więcej niż w analogicznym okresie w 2016 roku, co wydaje się być związane z realizacją programu.

 

Kolejnym pozytywnym rezultatem jest spadek ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z dziećmi z 9% do 6%. W ramach założeń do działań rządu w kwestii polityki społecznej i rodzinnej jest realizacja usług opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły i placówki zdrowotne). Z Karty Dużej Rodziny obecnie korzysta już 411,5 tys. rodzin (do końca 2017 roku liczba ta powinna wzrosnąć do 420 tys.). Bartosz Marczuk zwrócił także uwagę na spadające bezrobocie w kraju. Obecnie wynosi ono 6,6% .

 

Zobacz także: Program Rodzina 500 Plus, dziewięć miesięcy po wdrożeniu Zdaniem Ryszarda Szarfenberga, profesora z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego poziom ubóstwa, zarówno skrajnego, jak i relatywnego, spada, choć – przyznał - spadek rzeczywisty jest mniejszy niż przewidywany. Zdaniem eksperta dane GUS nie wydają się być jednak do końca miarodajne, próba badawcza gospodarstw domowych nie jest bowiem reprezentatywna dla beneficjentów Programu Rodzina 500+, ale dla ogółu gospodarstw domowych.

 

Dr hab. Marek Kośny profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i członek sekcji Polityka społeczna, rodzina NRR, przedstawił wyniki analizy danych GUS za lata 2015 i 2016 dotyczące struktury konsumpcji po wprowadzeniu Programu Rodzina 500+. Dane, które udało się uzyskać, pochodzą z badań budżetów domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2015 oraz 2016. Zmiany potwierdzają wzrost poziomu życia w rodzinach -  spada udział wydatków na żywność, widoczna jest tendencja do oddłużania gospodarstw domowych i oszczędzania, relatywny wzrastają nakłady na poprawę wyposażenia mieszkań, rośnie znaczenie wydatków na edukację dzieci, itp.

 

 

Młodzi eksperci reprezentujący partnerów społecznych, zwracali z kolei uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc w żłobkach, co utrudnia młodym matkom (i ojcom) powrót na rynek pracy. Ich zdaniem niezbędne jest upowszechnienie zatrudnienia na niepełny etat. Byłoby to korzystne zarówno dla rodziców wychowujących małe dzieci, jak i osób opiekujących się  osobami starszymi. Eksperci podkreślali, że stabilizacja życiowa, w tym dostępność pracy i poczucie bezpieczeństwa wydają się być podstawą decyzji o posiadaniu dzieci, zwłaszcza kolejnych.

 

Zobacz także: Prezydent: Program "500 plus" dobrze przygotowany i zrealizowany W kolejnym panelu dyskutowali samorządowcy ze Związku Gmin Wiejskich (Stanisław Jastrzębski), Związku Miast Polskich (Andrzej Porawski), Unii Metropolii Polskich (Monika Lipińska), Unii Miasteczek Polskich (Bogusław Kmieć). Wskazywali na potrzebę rozwijania usług społecznych i prowadzenia lokalnych polityk społecznych. Program 500+ sprzyja podejmowaniu takich działań, ale – podkreślali - jest niewystarczający. Potrzebne są skoordynowane działania wspierające różnych ministerstw i agend centralnych. Wsparcie musi obejmować nie tylko usługi społeczne, ale także zdrowotne, edukacyjne, komunikacyjne czy aktywizujące.

 

Jako dobry przykład podawano Lublin, gdzie wprowadzono ulgi dla rodziców, których kolejne dzieci uczęszczają do tego samego przedszkola, bezpłatną komunikację dla członków rodzin 4+, dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów i wszystkich dzieci uczących się w lubelskich szkołach.

 

W części dyskusyjnej seminarium Rafał Antczak, członek Zarządu Banku PKO BP S.A., wskazał na możliwość wykorzystania danych bankowych do analizy zmieniającej się struktury konsumpcji z zachowaniem zasady anonimowości.

 

Piotr Kurowski podkreślił, że również analizy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wskazują na egalitaryzujący wpływ Programu Rodzina 500+ przez redukcję poziomu ubóstwa, tak skrajnego, jak i relatywnego.

 

 

Dyskusja skupiła się wokół hybrydowego charakteru programu, co związane jest ze stosowaniem kryterium dochodowego wyłącznie wobec pierwszego dziecka. Joanna Krupska, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Marek Kośny przekonywali do całkowitego zniesienia kryterium dochodowego oraz pozostawienia pełnej decyzji co do zagospodarowania środków w rękach beneficjentów. Ale wypowiadali się też zwolennicy adresowania środków i większej kontroli co do ich wykorzystania (dr Konrad Dziobek) oraz preferowania usług względem świadczeń pieniężnych (dr Joanna Szczepaniak-Sienniak).

 

Mówcy zgodnie za to podkreślali konieczność kontynuowania działań na rzecz dalszego ograniczenia poziomu ubóstwa skrajnego.

 

Zamykając spotkanie dr hab. Marek Rymsza przedstawił kierunek dalszych prac sekcji „Polityka społeczna, rodzina” związanych z przygotowaniem projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia Centrum Usług Społecznych jako rozwiązania uzupełniającego Program Rodzina 500+. Do prac nad inicjatywą zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów i eksperci.

 

Było to drugie seminarium w ramach cyklu spotkań eksperckich dotyczących Monitoringu funkcjonowania Programu Rodzina 500+. W spotkaniu udział wzięli m.in. Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, m.in. minister Bartosz Marczuk, dr hab. Mieczysław Guzewicz, Doradca Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele uczelni i think-tanków zajmujący się zagadnieniami polityki społecznej i rodzinnej, członkowie Narodowej Rady Rozwoju oraz przedstawiciele organizacji samorządów terytorialnych.

 

Kolejne seminarium planowane jest za pół roku.

Poleć znajomemu