przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

 

Komórką wyznaczoną w Kancelarii Prezydenta RP do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Biuro Dialogu i Korespondencji.

 

Petycje kierowane do Prezydenta RP można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezydenta RP
  Biuro Dialogu i Korespondencji
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres:
 • doręczać osobiście do Biura Podawczego KPRP, przy ul. Wiejskiej 10, wejście D w godzinach 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.
Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”
 

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.