16 czerwca 2019

Zakończenie spotkania Pary Prezydenckiej z Polonią

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego

Zakończenie spotkania Pary Prezydenckiej z Polonią

o2112223519.jpg
o1871083016.jpg
o536959958.jpg
o114074212.jpg
o1011254667.jpg
o1962235441.jpg
o278963440.jpg
o1713833020.jpg

Pierwsza Dama spotkała się z nauczycielami i pedagogami szkół polskich oraz z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Rozmawiano o oświacie w okręgu konsularnym Los Angeles, potrzebach polskich placówek i stojących przed nimi wyzwaniach.

W niedzielę Para Prezydencka spotkała się z kalifornijską Polonią, a następnie Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w rozmowach z przedstawicielami polonijnych szkół oraz harcerstwa. Rozmowa dotyczyła specyfiki nauczania polszczyzny jako drugiego języka oraz roli nauczycieli i rodziców w podtrzymywaniu bliskich więzów uczniów urodzonych z daleka od Polski z ojczyzną przodków. Małżonka Prezydenta podkreśliła oddziaływanie harcerstwa na kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, mówiła też o wadze wychowywania młodego pokolenia na emigracji w świadomości swojej tożsamości, szacunku do tradycji i dziedzictwa kulturowego dwóch ojczyzn i narodów.

O oświacie polonijnej w okręgu konsularnym Los Angeles - zdjęcie w treści artykułu

Może Cię zainteresować Kalifornia. Odznaczenia za działalność polonijną i kombatancką W okręgu konsularnym znajduje się dwanaście społecznych sobotnio-niedzielnych szkół, kształcących łącznie ok. tysiąca dzieci w klasach od I do VIII. Niedzielne spotkanie Pierwszej Damy odbyło się we wspólnej siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej (PSS) i Harcerstwa w San Jose. W placówce kształci się ok. dziewięćdziesięciorga dzieci w siedmiu przedziałach wiekowych, a zajęcia odbywają się w co drugą sobotę miesiąca Dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka polskiego dla dorosłych, kursy wyrównawcze dla dzieci, które słabo znają język polski lub w ogóle nie mówią po polsku, warsztaty malarskie i zbiórki harcerskie. Prócz umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu historii i geografii Polski, a także z wybranych zagadnień kultury naszego kraju.

Może Cię zainteresować Spotkanie Pierwszej Damy z dziećmi i nauczycielami polonijnymi w Ambasadzie RP w Canberze Podczas spotkania rozmawiano też o konieczności tworzenia podręczników do nauczania jeżyka polskiego dla dzieci ze słabą znajomością przedmiotu. Pierwsza Dama pogratulowała wszystkim nauczycielom zaangażowania i troski o jakość nauczania. Podkreśliła, że z własnego zawodowego doświadczenia doskonale zdaje sobie sprawę jaką kreatywnością muszą wykazywać się pedagodzy, by zachęcić dzieci do udziału w dodatkowych lekcjach. Tym bardziej, kiedy - jak w San Jose - niektórzy uczniowie, aby dotrzeć do szkoły sobotniej muszą pokonać nawet 120 km. Placówka włączyła się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, za co w imieniu swoim oraz męża Agata Kornhauser-Duda serdecznie podziękowała. Zachęciła też do udziału w tegorocznej akcji Narodowego Czytania.

Szkoła PPS i Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju działają przy Polskiej Misji Pastoralnej Św. Brata Alberta Chmielowskiego w San Jose. (KS)

O oświacie polonijnej w okręgu konsularnym Los Angeles - zdjęcie w treści artykułu nr 1