Menu rozwijane

12 marca 2022

Agata Kornhauser–Duda:

Droga Ołeno!

Rosyjska napaść na Ukrainę to wielki szok dla każdego, komu bliskie są prawa człowieka i pragnienie wolności. Szczególnym bólem napawa nas wszystkich tragedia dzieci, zabitych, rannych, pozbawionych dachu nad głową, osieroconych, zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Dlatego gorąco popieram Pani apel o to, aby ludzie dobrej woli na całym świecie, w tym szczególnie kobiety, włączyły się dzisiaj w pokojową walkę o prawdę. Cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie. Powinny ją poznać także kobiety, żony i matki, obywatelki Federacji Rosyjskiej. Dramat ukraińskich dzieci trzeba natychmiast powstrzymać!

Z przejęciem słuchamy relacji uchodźców, których ponad milion znalazło schronienie w naszym kraju.Staramy się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i wszelką niezbędną pomoc. Polacy przyjmują ich do swoich domów. W odruchu serca moi rodacy zbierają artykuły pierwszej potrzeby, leki i środki opatrunkowe – z których  część jest wysyłana specjalnymi konwojami na Ukrainę, tam, gdzie są szczególnie potrzebne.

Wielką troską otaczamy małych pacjentów ukraińskich szpitali. Może być Pani pewna, że mają u nas zapewnioną dobrą opiekę medyczną. Przybywające do nas dzieci i ich matki są razem, a ich najpilniejsze potrzeby są zaspokajane. Robimy wszystko, aby ich bliscy na Ukrainie, odpierający teraz brutalną agresję, nie martwili się o ich los.

Wszyscy chcemy, aby koszmar tej wojny wreszcie się skończył. Miliony Polaków solidaryzują się z narodem ukraińskim, który mężnie broni swojego niepodległego państwa i marzeń o lepszej przyszłości.

Wierzę, że upragniony pokój dla Ukrainy już wkrótce nadejdzie, że życie ukraińskich matek i dzieci będzie znów toczyć się normalnie, że zniknie strach przed wojną, bombardowaniami i okupacją, że dobro zwycięży nad złem, a wolność nad przemocą.

 

UA

Дорога Олено!

Напад Росії на Україну – це великий шок для всіх, кому близькі права людини та прагнення до свободи. Особливим болем усіх нас наповнює трагедія дітей, убитих і поранених, позбавлених даху над головою, осиротілих, змушених покинути свої домівки. Тому я гаряче підтримую Ваш заклик до того, щоб люди доброї волі в усьому світі, в тому числі особливо жінки, приєдналися сьогодні до мирної боротьби за правду. Весь світ має знати правду про трагедію, яка зараз розігрується в Україні. Її повинні пізнати також жінки, дружини та матері, громадянки Російської Федерації. Драму українських дітей треба негайно припинити!

Ми із зворушенням слухаємо розповідей біженців, понад мільйон з яких знайшли притулок у нашій країні. Ми намагаємося забезпечити їм відчуття безпеки та всю необхідну допомогу. Поляки приймають їх у свої домівки. За покликом серця мої співвітчизники збирають предмети першої необхідності, медикаменти та перев’язувальні засоби – частина з яких відправляється спеціальними конвоями в Україну, туди, де вони особливо потрібні.

Великою турботою ми оточуємо маленьких пацієнтів українських лікарень. Ви можете бути впевнені, що вони мають у нас забезпечену якісну медичну опіку. Діти та їхні мами, котрі прибувають до нас, перебувають разом, а їхні найнагальніші потреби задовольняються. Ми робимо все, щоб їхні рідні в Україні, які зараз відбивають жорстоку агресію, не переживали за їхню долю.

Ми всі хочемо, щоб кошмар цієї війни нарешті закінчився. Мільйони поляків солідаризуються з українським народом, який мужньо захищає свою незалежну державу та мрії про краще майбутнє. Я вірю, що бажаний мир для України скоро настане, що життя українських матерів і дітей знову буде котитися нормально, що зникне страх перед війною, бомбардуваннями й окупацією, що добро переможе зло, а свобода насильство.

 

EN

Dear Olena!

The Russian attack on Ukraine comes as a great shock to everyone who cherishes human rights and the desire for freedom. It pains us to see the tragedy of the children, killed and wounded, without a roof over their head, orphaned and forced to leave their homes.

I therefore wholeheartedly support your appeal that the people of good will throughout the world, and especially women, should join today in the peaceful fight for the truth. The whole world should learn the truth about the tragedy currently unfolding in Ukraine. Women, wives and mothers, citizens of the Russian Federation, should also learn the truth. The drama of the Ukrainian children must be stopped immediately!

We listen with deep concern to the accounts of the refugees, more than a million of whom have found shelter in our country. We are trying to provide them with a sense of security and all the necessary assistance. Poles are welcoming them into their homes. With open hearts, my compatriots collect basic necessities, medicines and bandages, some of which are sent in special convoys to Ukraine, where they are especially needed.

Great care is given to the little patients of Ukrainian hospitals. Rest assured that they receive good medical care from us. The children and their mothers who come to us are staying together, and their most urgent needs are met. We are doing everything we can to ensure that their loved ones in Ukraine, now fending off brutal aggression, do not need to worry about their fate.

We all want the nightmare of this war to finally come to an end. Millions of Poles stand in solidarity with the Ukrainian people, who are bravely defending their independent state and their dreams of a better future. I believe that the longed–for peace for Ukraine will soon come, that the lives of Ukrainian mothers and children will once again be normal, that the fear of war, bombings and occupation will disappear, that good will triumph over evil and freedom over violence.