Menu rozwijane

Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat Pierwszej Damy

I. Pierwsza Dama sprawuje Honorowy Patronat jako patronka jedyna i wyłączna.

II. Pierwsza Dama nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. Przyznanie patronatu Pierwszej Damy nie jest możliwe w sytuacji, gdy inicjatywa jest w trakcie realizacji.

III. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP  są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]  nie później niż 60 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, właściwe upublicznienie decyzji w razie przyznania patronatu, a w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.

IV. Wniosek powinien zawierać:

1.        Informacje na temat wnioskodawcy;

2.        Szczegółowy opis i program inicjatywy;

3.        Informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

4.        Materiały filmowe i fotograficzne, w przypadku, gdy stanowią uzupełnienie

dokumentacji;

5.        Informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu

przedsięwzięcia;

6.        Informacje o udziale gości honorowych.

V. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Pierwszej Damy, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do strony www.prezydent.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

VI. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Pierwszej Damy przekazuje do akceptacji projekt publikacji, folderów, plakatów itp. zawierający propozycję zamieszczenia informacji o patronacie.

VII. Informacja o Honorowym Patronacie Pierwszej Damy jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce Pierwsza Dama.  

VIII. Wnioski o Honorowy Patronat Pierwszej Damy są rozpatrywane w Biurze Szefa Gabinetu Prezydenta.

 

Inicjatywy

Inicjatywy