Menu rozwijane

Źródłami prawa w Polsce są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także – na obszarze działania organów, które je ustanowiły – akty prawa miejscowego. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP uczestniczy też w procesie legislacyjnym.

Przyjętą przez parlament ustawę Prezydent RP może podpisać, zawetować – przekazać z umotywowanym wnioskiem Sejmowi do ponownego rozpatrzenia lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent RP ma też inicjatywę ustawodawczą i może przedstawiać parlamentowi własne projekty ustaw.

Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Ponadto, Prezydent RP stosuje prawo łaski. Konstytucja RP wyklucza stosowanie prawa łaski wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.

01_gjb_1562.jpg [253.78 KB]