Menu rozwijane

02 czerwca 2017
 1. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - podpisana 1 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury - podpisana 2 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym - podpisana 20 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - podpisana 20 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim - podpisana 20 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 czerwca 2017 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia  8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - podpisana 22 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach - podpisana 22 czerwca 2017 roku. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” - podpisana 29 czerwca 2017 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania