Menu rozwijane

01 czerwca 2018

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

3. Ustawa w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 19 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 19 czerwca 2018 r.  Pobierz informację.

7. Ustawę z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 27 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.  o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.