Menu rozwijane

01 czerwca 2021

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podpisana 1 czerwca 2021. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 20  maja  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 1 czerwca 2021. Pobierz informację.

3. U stawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 2 czerwca 2021. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – podpisana 8 czerwca 2021. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 czerwca 2021. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 czerwca 2021. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych – podpisana 22 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym – podpisana 23 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – podpisana 23 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – podpisana 25 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 24  czerwca  2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny – podpisana 25 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku – podpisana 29 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 czerwca 2021 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podpisana 29 czerwca 2021 r. Pobierz informację.