Menu rozwijane

18 grudnia 2015

1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych - podpisana 18 grudnia 2015 r.  Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - podpisana 21 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 grudnia 2015 roku. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami – podpisana 28 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 30 grudnia 2015 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej – podpisana 30 grudnia 2015 r. Pobierz informację.