01 grudnia 2020

1. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
2. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach – podpisana 3 grudnia 2020 r.  Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia  27 października 2020 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. – podpisana 7 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
4. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
5. Ustawa z dnia 27 października  2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. – podpisana 10 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. – podpisana 10 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa,  podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. – podpisana 11 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

8. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – podpisana 11 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie – podpisana 11 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

10. Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

11. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty – podpisana 17 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
12. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – podpisana 17 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
13. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – podpisana 17 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
14. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 10  grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa – podpisana 18 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

17. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
18.  Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
19. Ustawa z  dnia  27 listopada  2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
20. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.
21. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych  oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 grudnia 2020 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z  dnia  10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

26. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

27. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

28. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

29.Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

29. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

30. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. – podpisana 28 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

31. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku – podpisana 28 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

32. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

33. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych – podpisana 28 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

34. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – podpisana 28 grudnia 2020 r. Pobierz informację. 

Pliki do pobrania