01 kwietnia 2021

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
2. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz  niektórych innych ustaw – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
6. Ustawa z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
7. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r.  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
8. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
9. Ustawa z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
11. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
12. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie  ustawy  o udostępnianiu informacji  o  środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – podpisana 21 kwietnia 2021 r. Pobierz informację. 

14. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze – podpisana 21 kwietnia 2021 r. Pobierz informację. 

15. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – podpisana 21 kwietnia 2021 r. Pobierz informację. 

16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – podpisana 23 kwietnia 2021 r. Pobierz informację. 

17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.