Menu rozwijane

04 listopada 2016

1. Ustawa z dnia 6 października 2016 r.o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana 4 listopada 2016 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - podpisana 4 listopada 2016 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom. Klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2016 r. - podpisana 4 listopada 2016 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - podpisana 4 listopada 2016 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy - podpisana 4 listopada 2016 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - podpisana 10 listopada 2016 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. - podpisana 10 listopada 2016 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym - podpisana 21 listopada 2016 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana 21 listopada 2016 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych - podpisana 21 listopada 2016 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach - podpisana 21 listopada 2016 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - podpisana  23 listopada 2016 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana  23 listopada 2016 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana  23 listopada 2016 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. - podpisana  23 listopada 2016 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 listopada 2016 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania