Menu rozwijane

06 listopada 2017

1. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 listopada 2017 r.Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa -  podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.

21 .Ustawę z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - podpisana 23 listopada 2017 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

27. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania