07 listopada 2018
 1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 6 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw – podpisana 6 listopada 2018 r. Pobierz informację. 
 3. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeń­stwie żywności i żywienia – podpisana 6 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności pu­blicznej „Poczta Polska" – podpisana 6 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – podpisana 6 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 6.   Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – podpisana 7 listopada 2018 r.  Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – podpisana 9 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. – podpisana 9 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 10 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych - podpisana 13 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 13 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych - podpisana 13 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - podpisana 13 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia  23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 13 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - podpisana 14 listopada 2018 r. Pobierz informację
 16. Ustawa z dnia  23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – podpisana 19 listopada 2018 r. Pobierz informację. 
 18. Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – podpisana 19 listopada 2018 r. Pobierz informację. 
 19. Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej – podpisana 22 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – podpisana 26 listopada 2018 r.  Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry¬czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo¬wego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożają¬cych warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r.. przy¬jętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. - podpisana 29 listopada 2018 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania