Menu rozwijane

09 lutego 2017

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 9 lutego 2017 r.  Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 lutego 2017 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - podpisana 21 lutego 2017 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - podpisana 22 lutego 2017 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.