Menu rozwijane

01 lutego 2020

1. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej – podpisana 3 lutego 2020 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 9 stycznia  2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podpisana 3 lutego 2020 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 lutego 2020 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 lutego 2020 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 lutego 2020 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 – podpisana 19 lutego 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 23 stycznia  2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 lutego 2020 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 lutego 2020 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 lutego 2020 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 lutego 2020 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym  dla emerytów i rencistów – podpisana 25 lutego 2020 r. Pobierz informację.