Menu rozwijane

01 maja 2021

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – podpisana 6 maja 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 maja 2021. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – podpisana 18 maja 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – podpisana 18 maja 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – podpisana 20 maja 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – podpisana 20 maja 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. – podpisana 22 maja 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 maja 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom – podpisana 28 maja 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2021 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – podpisana 31 maja 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawę z dnia 20 maja  2021 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej – podpisana 31 maja 2021 r. Pobierz informację.