Menu rozwijane

01 marca 2019

1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo­wego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podpisana 1 marca 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych - podpisana 1 marca 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emi­sjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o pro­mowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - podpisana 1 marca 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska - podpisana 7 marca 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - podpisana 11 marca 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 marca 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 marca 2019 r. - Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 marca 2019 r. - Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS. EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. - podpisana 18 marca 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.  - podpisana 18 marca 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych  - podpisana 18 marca 2019 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym - podpisana 18 marca 2019 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  - podpisana 18 marca 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 marca 2019 r. Pobierz informcję.

15. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim - podpisana 25 marca 2019 r.  Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - podpisana 28 marca 2019 r. Pobierz informację.

17. Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - podpisana 28 marca 2019 r. Pobierz informację.

18. Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - podpisana 28 marca 2019 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania