Menu rozwijane

13 sierpnia 2015

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych - podpisana 14 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - podpisana 14 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 25 sierpnia 2015 r.Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej  - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

27. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

28. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r.Pobierz informację.

30. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

31. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

32. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

33. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r. - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

34. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania