Menu rozwijane

01 sierpnia 2019

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej – podpisana 1 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 1 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – podpisana 1 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – podpisana 2 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 2 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację

7. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – podpisana 6 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia – podpisana 9 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  – podpisana 13 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.– podpisana 13 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

27. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

28. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

29. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

30. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

31. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

32. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

33. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

34. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

35. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

36. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

37. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

38. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

39. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

40. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

41. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – podpisana 23 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

42. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

43. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – podpisana 29 sierpnia 2019 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania