Menu rozwijane

01 sierpnia 2020

1. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956 – podpisana 15 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 – podpisana 18 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – podpisana 18 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. – podpisana 18 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim – podpisana 18 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o eks­tradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów kon­sumentów – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzoro­wanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 sierpnia 2020 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania