Menu rozwijane

01 sierpnia 2021

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 sierpnia 2021 r.Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy ­– Kodeks postępowania administracyjnego – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej – podpisana 14 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – podpisana 15 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii  – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – podpisana 19 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – podpisana 21 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

27. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

28. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne – podpisana 21 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

29. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

30. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

31. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

32. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – podpisana 25 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

33. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych – podpisana 28 sierpnia 2021 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania