Menu rozwijane

04 stycznia 2018

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska - podpisana 4 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana 4 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 4 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa - podpisana 9 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych - podpisana 9 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - podpisana 9 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie  niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - podpisana 15 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - podpisana 15 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 23 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

10. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. - podpisana 29 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  - podpisana 29 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - podpisana 29 stycznia 2018 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni - podpisana 30 stycznia 2018 r. Pobierz informację.