Menu rozwijane

01 maja 2022

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – podpisana 2 maja 2022 r. Pobierz informację

2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych – podpisana 4 maja 2022 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – podpisana 6 maja 2022 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – podpisana 6 maja 2022 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – podpisana 10 maja 2022 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – podpisana 10 maja 2022 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 17 maja 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno–Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 maja 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 maja 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno–Medycznej – podpisana 19 maja 2022 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 maja 2022 r. Pobierz informację

12. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – podpisana 20 maja 2022 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – podpisana 25 maja 2022 r. Pobierz informację

14. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 maja 2022 r. Pobierz informację.