Menu rozwijane

01 marca 2022

1. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 marca 2022 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – podpisana 8 marca 2022 r. Pobierz informację. 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podpisana 12 marca 2022 r. Pobierz informację. 

4. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – podpisana 15 marca 2022 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego – podpisana 15 marca 2022 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 marca 2022 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. – podpisana 17 marca 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. – podpisana 17 marca 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 17 marca 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – podpisana 17 marca 2022 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – podpisana 18 marca 2022 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – podpisana 25 marca 2022 r. Pobierz Informację.

13. Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – podpisana 25 marca 2022 r. Pobierz Informację.

14. Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podpisana 25 marca 2022 r. Pobierz Informację.

15. Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – podpisana 25 marca 2022 r. Pobierz Informację.

16. Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r. – podpisana 29 marca 2022 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 29 marca 2022 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku – podpisana 29 marca 2022 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – podpisana 29 marca 2022 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. – podpisana 29 marca 2022 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania