Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 lipca 2017

Lipiec 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - podpisana 6 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana 6 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - podpisana 17 lipca 2017 roku. Pobierz informację. 
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 lipca 2017 roku. Pobierz informację. 
 6. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - podpisana 19 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - podpisana 19 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 19 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - podpisana 19 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 lipca 2017 roku. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji Handlu Spółka Akcyjna - podpisana 24 lipca roku. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - podpisana 24 lipca roku. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - podpisana 24 lipca roku. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 24 lipca roku. Pobierz informację.
 17.  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - podpisana 24 lipca roku. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu