Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 sierpnia 2017

Sierpień 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 1 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2017 r. Pobierz informację. 
 6. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)-podpisana 2 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - podpisana 9 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.

 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - podpisana 9 sierpnia 2017 r. Pobierz informację.

 16. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii - podpisana 14 sierpnia 2017 4. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu