Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 6 listopada 2017

Listopad 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. - podpisana 6 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. - podpisana 8 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - podpisana 15 listopada. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 listopada 2017 r.Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. - podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa -  podpisana 22 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 21. Ustawę z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - podpisana 23 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację. 
 24. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację. 
 25. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację. 
 26. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację. 
 27. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych - podpisana 24 listopada 2017 r. Pobierz informację. 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu